Regulamin Sklepu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym pod adresem www.eloVelo.pl, który jest prowadzony przez Piotra Pamułę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

  eloVelo Piotr Pamuła
  z siedzibą pod adresem: Nieciszów 113, 56-400 Oleśnica, Polska
  NIP 9111705346
  REGON: 365938025
  Nr rachunku bankowego: mBank 06 1140 2004 0000 3102 7656 9419
  Telefon: +48 516 666 949
  Adres poczty elektronicznej: sklep@elovelo.pl.

 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z oferty Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, a także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.),  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. SKLEP – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod będącym jego własnością adresem internetowym: http://www.eloVelo.pl, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną,
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz służący do złożenia zamówienia zawierający ilość zamawianych produktów, dane klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego produktu,
 5. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o produktach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 6. KLIENT – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z Usługi Elektronicznej,
 7. KONSUMENT –  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. KONTO – konto klienta w Sklepie (Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy), w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, oznaczone indywidualną nazwą i zabezpieczone hasłem podanymi przez Klienta,
 9. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów,
 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu,
 11. SPAM –  wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Sprzedawcy innym klientom,
 12. SPRZEDAWCA – Piotr Pamuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eloVelo Piotr Pamuła z siedzibą w Nieciszowie nr 113, 56-400 Oleśnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9111705346, REGON: 365938025.
 13. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243),
 14. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 15. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się  na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,
 16. PRODUKT – dostępne w Sklepie oryginalne produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży produktu zawarta między Klientem,
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
 18. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta  za pośrednictwem Internetu,
 20. ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Nieciszów 113, 56-400 Oleśnica.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@eloVelo.pl,
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 666 949,
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 06 1140 2004 0000 3102 7656 9419 (mBank),
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach: od 9.00 do 16.00.

§ 4
Informacje i wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

§ 5
Informacje podstawowe

 1. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Umowa Sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego produktu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 6
Zagrożenia i wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca uprzedza, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
  z zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:
 1. wirusy,
 2. konie trojańskie,
 3. ataki hakerskie,
 4. spam.
 1. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń poprzez kontrolę plików zapisanych  na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za:
 1. jakiekolwiek szkody użytkownika Sklepu spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
 2. wirusy, konie trojańskie, spam oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,
 3. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani tez z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
 4. szkody spowodowane przez działalnie użytkownika Sklepu niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 7
Prawa autorskie

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy, a zawarte w nim materiały tekstowe i graficzne oraz wzory produktów są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr  90, poz.  631 ze zm.)
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie
  i kopiowanie treści i materiałów graficznych wyłącznie dla użytku osobistego Klientów.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniał, ani sprzedawał danych osobowych Klientów innym firmom lub osobom. Sprzedawca nie będzie udostępniał również baz danych zawierających adresy e-mail Klientów.
 5. Wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Inny zakres i cele przetwarzania danych osobowych wymagają uzyskania przez Sprzedawcę od Klienta odpowiednich zgód.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe  w zakresie niezbędnym do zawierania i realizacji umów sprzedaży w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 1. ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422);
 2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182, ze zm.);
 3. rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służąc do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);
 4. innych aktach prawa powszechnie obowiązujących.
 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.
 2. Sprzedawca stworzył i udostępnia dokument informacyjny dotyczący przetwarzania danych oraz administrowania danymi osobowymi, nazwany Poklityka Prywatności Sklepu Internetowego eloVelo – dostępny w zakładce sklepu Polityka Prywatności, pod linkiem: http://www.eloVelo.pl/polityka_prywatnosci.html

§ 9
Procedura i warunki składania zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie może zostać złożone poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie http://www.eloVelo.pl.
 2. Klient zobowiązany jest do wskazania w Zamówieniu zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia, w tym: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego odbiorcy - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji lub zmiany warunków zamówienia.  O zaistnieniu takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i uzyskać potwierdzenie zmienionych warunków zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane osoby składającej zamówienie są niepełne i uniemożliwiają Sprzedawcy wykonanie Umowy Sprzedaży.
 5. Chwilą złożenia Zamówienia poprzez Formularz zamówienia jest naciśnięcie przez Klienta przycisku oznaczonego ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem w sytuacji opisanej w ust. 2 jest  kliknięcie przez Klienta Linku potwierdzającego oznaczonego jako przycisk ”zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 6. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wskazanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, informację o nadaniu numeru Zamówienia.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia opisanej w ust. 6, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu umieszczonego pod adresem strony internetowej www.eloVelo.pl. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16 oraz w soboty, niedziele i święta będą przetwarzane oraz realizowane w najbliższym dniu roboczym.
 9. Obsługa sklepu pracuje wyłącznie w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00. Dane kontaktowe podane są w § 3. 

§ 10
Cena i sposób płatności

 1. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, chyba, że zostanie to jednoznacznie wyodrębnione i zostanie przedstawiona Klientowi przez Sprzedającego opcja bezpłatnej dostawy.
 2. Minimalna wartość zamówienia w Sklepie wynosi 30 zł.
 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Klienta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 4. Sprzedawca domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w momencie składania zamówienia. Brak dostarczenia Sprzedawcy danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT przez Klienta w czasie możliwym jej wystawienie przed realizacją wysyłki, skutkować będzie dołączeniem paragonu jako potwierdzenia realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 6. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży będą anulowane.
 7. Klient posiada prawo wyboru metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia, tj. w następujący sposób:
 1. gotówką przy odbiorze produktów od kuriera (za pobraniem),
 2. gotówką przy osobistym odbiorze produktów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy lub w innym miejscu i w czasie ustalonym bezwzględnie ze Sprzedawcą,
 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata): eloVelo Piotr Pamuła, mBank, konto nr: 06 1140 2004 0000 3102 7656 9419
 4. kartą kredytową, przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU.
 1. Rozliczenia transakcji karta kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem PayU – spółka PayU S.A., NIP 779-23-08-495, z siedzibą w Poznaniu (siedziba: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do KRS pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w pełni opłacony.

§ 11
Realizacja zamówień

 1. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę Produktów.
 2. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi od 1 dnia do 30 dni roboczych, przy czym maksymalny przewidziany czas realizacji zamówienia może wystąpić w przypadku braku w Sklepie Produktu zamawianego przez Klienta, o czym Sklep zobowiązany jest Klienta niezwłocznie powiadomić.
 3.  Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt pozbawiony wad.
 4. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np. podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, itp., Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami zwrotu produktu oraz ponownej przesyłki.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego produktu, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres jego poczty elektronicznej  prośbę o wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji i zakupionych produktach.

§ 12
Odbiór produktów

 1. Wszystkie zamówione Produkty dostarczane są na terenie Polski poprzez firmy kurierskie, Pocztę Polską i InPost Paczkomaty 24/7. Więcej na temat sposobów odbioru w zakładce:  http://www.eloVelo.pl/koszty-i-czas-dostawy.html .
 2. Klient Sklepu jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z cennikiem przewoźnika z wyłączeniem opcji darmowej dostawy oferowanej krótkoterminowo lub długoterminowo przez Sklep.
 3. Przed odbiorem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan plomb (taśm) naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić stan zakupionych produktów. W razie ich uszkodzenia, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokółu szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 13
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przez Konsumenta dostarczone w formie pisemnej na adres: Nieciszów 113, 56-400 Oleśnica, lub w formie elektronicznej na adres: bok@eloVelo.pl.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może, lecz nie musi, zostać złożone na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie w zakładce http://www.eloVelo.pl/zwroty-i-wymiany.html oraz jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (załącznik stanowi ostatnią stronę dokumentu).
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy i zwrotu zakupionych rzeczy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 1. Konsument zwraca produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego produktu uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wybrany przez Konsumenta sposób zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 8
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:
 1. bezpośrednich kosztów zwrotu produktu do Sklepu,
 2. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 14
Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. W przypadku jej uszkodzenia, osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkody opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenie wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia produktu, wymiany na produkt wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
 2. dane umożliwiające kontakt z Klientem (nr telefonu, adres e-mail);
 3. numer zamówienia;
 4. oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu;
 5. zarzuty do Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 6. określenie roszczenia;
 7. numer konta bankowego Klienta.
 1. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 2. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy produktu. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego produktu okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny produktu i zwrotu części ceny produktu lub zwrotu pełnej ceny produktu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.
 3. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe na gruncie regulaminu lub dotyczące Umów Sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub przez Sąd Powszechny.

§ 15
Postanowienie końcowe

§ 15

Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca zestawienie zmian będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych od dokonania zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego eloVelo

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl